NJË LIBËR PËR T`I NDIHMUAR SHQIPTARËT LIDHUR ME AKTUALITETET MË TË RËNDËSISHME TË SISTEMIT ZVICERAN TË DREJTËSISË (ligjet, të drejtat dhe detyrimet për fushat e ndryshme dhe që e prekin jetën e përditshme, siç janë punësimi, banimi, statusi i qëndrimit, bizneset, shtetësia, sigurimet, pensionimi, paluajtshmëritë, përmbarimi, tatimet, të drejtat e njeriut dhe shumë çështje të tjera aktuale)

POROSIA E KËTIJ LIBRI MUND TË BËHET :
– përmes mesazhit-sms në numrin 079 354 67 13
– në faqen Facebook të zyrës sonë ose
– në shtëpinë botuese Staempfliverlag
– çmimi CHF 25.- (ku përfshihen edhe shpenzimet e dërgesës postale)